Kto powinien wykonać ekspertyzę techniczną budowlaną?

1 . Opinia techniczna – opisuje stan przedmiotu opinii i zalecenia dot. dalszego z nim  postępowania.

Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego, albo jego elementów i formułuje wnioski dot. dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu. Wnioskiem opinii może być np. konieczność opracowania ekspertyzy. Wiodącym celem opinii jest ocena analizowanego stanu na tle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.

2 . Ekspertyza techniczna – określa stan przedmiotu ekspertyzy oraz przyczyny i środki zaradcze.

Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie opierając się o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Zawiera dokumentację i ocenę zjawisk zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Obejmuje systematykę oraz inwentaryzację uszkodzeń i niezbędne badania elementów i materiałów. Zawiera analizę obliczeniową,  ocenę rozwiązań technologicznych i określa związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia. Formułuje wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.

Kontrolę stanu technicznego budynku może przeprowadzić wyłącznie osoba do tego uprawniona, a jej wyniki powinny być protokołowane.

  • Mistrz kominiarski – uprawniony jest do wykonania kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
  • Dozorcy i konserwatorzy urządzeń energetycznych i gazowych – uprawnieni są do wykonania kontroli stanu instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz gazowych;
  • Projektant architekt, konstruktor albo kierownik tego zakresu robót budowlanych – uprawniony jest do kontroli stanu technicznego całości budynku;

Ocena stanu technicznego budynku

Ocena stanu technicznego budynku może być wykonana w dwojaki sposób: jako opinia lub ekspertyza. Różnica jest zasadnicza: opinia sporządzona jest na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej, a ekspertyza stanu technicznego budynku poparta jest badaniami i kalkulacjami nośności elementów konstrukcyjnych budynku.

Ekspertyza to szersze i droższe opracowanie. Wymagane jest przepisami prawa budowlanego jeśli planujemy modernizację, zmianę sposobu użytkowania budynku, a także wtedy gdy konstrukcja nośna jest naruszona (np. spękania na murze lub stropach).

Kto wykona opinię, a kto ekspertyzę stanu technicznego budynku?

O ile opinię techniczną może sporządzić technik, bądź inżynier posiadający uprawnienia budowlane i technik budowlany, tak wykonanie ekspertyzy można zlecić wyłącznie rzeczoznawcy budowlanemu. Rzeczoznawca budowlany otrzymuje uprawnienia od wojewody, na podstawie co najmniej pięcioletniej praktyki w zawodzie i opinii min. dwóch innych rzeczoznawców reprezentujących tą samą dziedzinę.

Wszyscy rzeczoznawcy są rejestrowani w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych pod indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Ekspertyzy techniczne

Wykonaniem ekspertyzy zajmują się rzeczoznawcy budowlani. Powinni oni posiadać odpowiednie uprawienia budowlane, tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania oraz wykonawstwa. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie bójmy się o nie zapytać – tylko specjalista wykona profesjonalnie powierzone mu zadanie. Opinię techniczną mogą sporządzać osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności wynikającej z posiadanej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, a więc nie muszą być to konkretnie rzeczoznawcy budowlani.

Napisz komentarz

Your email address will not be published.


*